ΗΟΜΕ | Σελίδα εκπαιδευτικού


Σελίδα Εκπαιδευτικού


Σύντομη περιγραφή


Η ιστοεξερεύνηση αυτή σχεδιάστηκε για μαθητές της β’ τάξης ΕΠΑΛ στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής – δικτύων υπολογιστών. Συγκεκριμένα, η ιστοεξερεύνηση καλύπτει ένα τμήμα της ύλης που περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω τάξης, δηλαδή τα κεφάλαια «Δομικά στοιχεία» και «Τοπολογίες τοπικών στοιχείων». Η ενασχόληση με την ιστοεξερεύνηση θα γίνει κυρίως στο
εργαστήριο πληροφορικής, ενώ θα δοθούν βοηθητικά και κάποιες δραστηριότητες για το σπίτι. Οι μαθητές θα δουλέψουν στις περισσότερες δραστηριότητες ομαδικά, αλλά θα χρειαστεί να σκεφτούν και να δράσουν και ατομικά για την εκπόνηση τους. Ως πηγές, θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, διαφάνειες, φωτογραφίες, η μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και η εννοιολογική χαρτογράφηση. Η επιλογή του θέματος έγινε με κριτήρια:
α) την ελκυστικότητα του στα μάτια των μαθητών.
β) την ανάγκη να γίνουν αντιληπτά κάποια βασικά στοιχεία των δικτύων προκειμένου να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για περαιτέρω μελέτη της λειτουργίας τους.
γ) τη βιοματικότητα , καθώς η πλειοψηφία των μαθητών έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα
στοιχεία που απαρτίζουν ένα δίκτυο ( ποιος δεν έχει ένα modem για παράδειγμα;). Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση θα χρειαστεί 4 διδακτικές ώρες. Το υλικό που απαιτείται είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εργαστηρίου, κάποια καλώδια και modem για τη πρακτική εφαρμογή που θα τους ζητηθεί να κάνουν.

Σκοπός:


Χωρίζονται σε τρεις άξονες:

1. Πρακτικός : να έρθουν σε επαφή με την υλοποίηση των δικτύων..
2. Μορφωτικός : να γνωρίσουν τα δομικά στοιχεία και τις τοπολογίες του δικτύου.
3. Πολιτισμικός : να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να συνεργασθούν σε ομάδες και να συμμετάσχουν σε υγιή διάλογο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Ιστοεξερεύνησης :


Σημαντικά στοιχεία : Τα δίκτυα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων.Το γεγονός αυτό μας ώθησε στο να καλύψουμε με τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση κάποια από τα βασικά τους στοιχεία. Η γνώση των δομικών στοιχείων των δικτύων καθώς και των λειτουργιών τους εισάγει τους μαθητές στην έννοια του δικτύου και τους δίνει το έναυσμα για την περαιτέρω μελέτη του. Επίσης, η μελέτη των χαρακτηριστικών των τοπολογιών και η απόπειρα για πρακτική τους απεικόνιση και κατασκευή στο χώρο του εργαστηρίου είναι σημαντική καθώς εξοικείωσε τους μαθητές με το συγκεκριμένο κεφάλαιο των δικτύων ενώ παράλληλα τους έκανε να νιώσουν δημιουργικοί και παραγωγικοί. Τέλος, στα πλαίσια της παραπάνω ιστοεξερεύνησης δόθηκε η αφορμή για εξοικείωση με τη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και για όξυνση της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών προσόντα που θα τους φανούν χρήσιμα σε όλους τους τομείς εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Αδυναμίες : Όσο ελκυστικό και χρήσιμο είναι το θέμα των δικτύων, αλλά και γενικά της πληροφορικής, άλλο τόσο είναι περίπλοκο, καθώς είναι ένας κλάδος που συνέχως αναπτύσσεται και εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αδυναμία επίσης μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας στο διαδίκτυο που αναφέρεται στα δίκτυα, πολλές πολύπλοκες έννοιες, που ίσως μπερδέψουν τους άπειρους μαθητές. Επίσης, ανασταλτικό παράγοντα ενδεχομένως να αποτελέσει και ο περιορισμένος χρόνος στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση λόγω της μεγάλης έκτασης της ύλης του μαθήματος (δεν μπορεί να δαπανηθεί πολύς χρόνος για εμπέδωση σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά).

Πιθανές επεκτάσεις :Ως πιθανή επέκταση του σεναρίου θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να προσπαθήσουν οι ίδιοι να κατασκευάσουν στο χώρο του εργαστηρίου ένα δίκτυο.Να αναζητήσουν δηλαδή πληροφορίες για τα πιο τεχνικά χαρακτηριστικά των δομών (πως κατασκευάζονται ,τι υλικά χρειάζονται κλπ)και να προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν από την αρχή στο εργαστήριο.

Μαθησιακοί στόχοι :


Μετά την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα είναι σε θέση :

  • Να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη ενός δικτύου διεπιδρούν μεταξύ τους ώστε ναπαράξουν το συνολικό αποτέλεσμα της επικοινωνίας.
  • Να αναπτύξουν την ευελιξία και την προθυμία τους για αναγκαίους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί κοινό ομαδικό έργο.
  • Να αναγνωρίσουν σε μεγάλο βαθμό τα δομικά στοιχεία του δικτύου και τις τοπολογίες.
  • Να ξεχωρίζουν ποια τοπολογία είναι κατάλληλη ανάλογα με τις συνθήκες
  • Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τοπολογιών
Τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε γενικά
  • Συζήτηση
  • Διάλογοι σε ζεύγη
  • Παρουσίαση
  • Εργασία με λέξεις – κλειδιά
  • Παρουσίαση (βίντεο)

Γνωστικές διαδικασίες
«Νοηματοδοτώντας με θεωρία»

«εμπειρία βιώνοντας»
«Βιώνοντας το γνωστό»
«Αναλύοντας κριτικά»

Χρονική διάρκεια
για την εισαγωγή 30 λεπτά
για την εργασία 100 λεπτά
για τη δραστηριότητα της διαδικασίας 10 λεπτά
για το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης 10 λεπτά
για το συμπέρασμα 20 λεπτά

Πηγές


http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.slideshare.net/std09068/ss-13307458 (δημιουργήθηκε)
http://www.slideshare.net/std09068/ss-13306431 (δημιουργήθηκε)
http://www.youtube.com/watch?v=N-Zwwz2Xwqk&feature=related

Εργαλεία


http://www.kubbu.com/
http://www.pixton.com/login/timeout?redirect=referrer
http://www.tagxedo.com/
Η εφαρμογή «Δίκτυο» που είναι εγκατεστημένη στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής.
Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης (CmapTools)